• Grafika zdjęcie główne góra strony

Wydział V Sądowy

Naczelnik Wydziału
Prokurator Beata Lorenc - Kociubińska
Kontakt przez sekretariat działu :tel. 71 3635700, fax. 71 3635701
adres poczty elektronicznej: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl
 

Zadania Działu
  1. zapewnienie udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych, za wyjątkiem spraw w których Prokurator Regionalny uznał właściwość prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, zc względu na ekonomikę i dobro postępowania, jak i za wyjątkiem spraw wskazanych w § 3 i 4;
  2. zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
  3. sporządzanie skarg o których mowa w Rozdziale 55a kodeksu postępowania karnego na wyrok sądu apelacyjnego wydany w trybie odwoławczym i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego; sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na skargi stron przeciwnych, o których mowa w Rozdziale 55a kodeksu postępowania karnego na wyrok sądu apelacyjnego wydany w trybie odwoławczym;
  4. zapewnienie udziału prokuratorów przed sądem apelacyjnym w postępowaniu o ułaskawienie;
  5. zapewnienie udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu;
  6. sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu apelacyjnego i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu w celu wniesienia ich do Sądu Najwyższego; sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu apelacyjnego: sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie 521 § 1 k.p.k.;
  7. analizowanie orzecznictwa sądu apelacyjnego oraz sądów cywilnych i administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
  8. ocenianie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
  9. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka,
  10. zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 9 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.