• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zatrzymania w sprawie Gant Development S.A.

 

W dniu wczorajszym, w nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztwie o sygn.  akt RP I Ds. 12.2016, zostali zatrzymani byli prezesi zarządu Gant Development S.A. - Karol A. i Dariusz M., a nadto były dyrektor finansowy Gant Development S.A. Luiza B. oraz  powiązana z nimi osobowo i kapitałowo  Danuta A.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzeniu Gant Development S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, oszustwie w zakresie mienia wielkiej wartości na szkodę wierzycieli, w tym obligatariuszy Gant Development S.A. polegającym na wprowadzeniu wyżej wymienionych i innych uczestników obrotu gospodarczego w błąd co do wartości aktywów spółki i przestawianiu nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Gant Development oraz zarzutu „prania brudnych pieniędzy” pochodzących z tych przestępstw.Objęta zarzutami łączna kwota majątku wyprowadzonego z Grupy Kapitałowej Gant Development w wyniku przestępczej działalności  wynosi blisko 650 milionów złotych.

Dzisiaj - tj. 02 paździenrika 2018r. zostaną skierowane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wnioski o zastosowanie wobec całej czwórki podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.