• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę prokuratora

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w dniu 21 listopada 2017r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Powiatu Milickiego nr XXIII/91/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016r. poz. 5667).

Zdaniem skarżącego prokuratora przyjęte przez Radę Powiatu stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów były zbyt wysokie, oscylujące w górnych granicach stawek maksymalnych, ustalonych przez Ministra Finansów i nie uwzględniały, wbrew przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1260), rzeczywistych kosztów powyższych usług na terenie powiatu, które kształtowały się na niższym poziomie.

Prokurator wskazał, że jakkolwiek przepis ustawy zakreślił maksymalną wysokość opłat za realizację powyższego zadania, to jednocześnie wyraźnie ograniczył swobodę rady powiatu poprzez sformułowanie kryteriów, którymi musi się ona kierować przy ustalaniu wysokości opłat, w tym wypadku - kryterium rzeczywistych kosztów realizacji zadania.

Na rozprawie w dniu 14 lutego 2018r. Sąd administracyjny, podzielił stanowisko prokuratora wyrażone w skardze i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały (sygn. III SA/Wr 862/17).