• Grafika zdjęcie główne góra strony

Wniosek o areszt wobec kierującej grupą przestępczą dokonującą oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

W dniach 14 – 15  marca 2017 r. prokuratorzy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wykonywali czynności procesowe z kolejnymi podejrzanymi w śledztwie dotyczącym oszustw popełnianych w ramach podmiotów zajmujących się pośrednictwem kredytowym.  Jedną z podejrzanych jest Katarzyna K., kierująca zorganizowaną grupą przestępczą, która działała w okresie od grudnia 2010 r. do lutego 2017 r. Osobom tym przedstawiono zarzuty i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych. Wobec dwóch osób – Katarzyny K. oraz Marzeny R. skierowano do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zarzuty:

Katarzynie K. zarzucono, że kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz ukrywania środków pieniężnych pochodzących z popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 1 k.k.

Rola Katarzyny K. polegała na zarządzaniu siecią podmiotów gospodarczych funkcjonujących pod nazwami EI GLOBAL, AURUM FINANCE, COUNCIL FINANCE i PERSONAL FINANCE, Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem, COUNCIL Sp. z o.o., EUROPEJSKA GRUPA FINANSOWA COUNCIL S.A.

Katarzyna K. nadzorowała i koordynowała działalność podmiotów gospodarczych. Które będąc reprezentowane przez pracowników współuczestniczyły w zawieraniu umów kredytowych i pożyczek między osobami fizycznymi oraz bankami, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Ponadto rola podejrzanej polegała na stworzeniu i nadzorowaniu działalności innych podmiotów powiązanych organizacyjnie i finansowo, aby pozyskane z czynów zabronionych środki finansowe legalizować w wyniku czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków pieniężnych o znacznej wartości.

Ponadto Katarzyna K. decydowała o zatrudnieniu poszczególnych pracowników, a także kierowała działaniami innych osób, mającymi na celu utrudnianie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania w sprawach oszustw popełnionych w ramach grupy przestępczej. Oprócz czynu z art. 258 § 1 i 3 k.k., Katarzynie K. zarzucono też udział w 61 oszustwach i usiłowaniach oszukania pokrzywdzonych. Doprowadziło to osoby fizyczne i banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5.760.779,04 zł, natomiast usiłowano dokonać oszustw na kwotę nie mniejszą niż 992.774,38 zł. Ponadto pokrzywdzone osoby fizyczne doprowadzono dodatkowo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie większej niż 79.474.754,96 zł z tytułu odprowadzania opłat pośrednictwa.

Trzeci zarzut stawiany obecnie Katarzynie K. dotyczy przestępstwa określanego jako pranie brudnych pieniędzy. Mechanizm tego przestępstwa polegał na przyjmowaniu od pokrzywdzonych środków finansowych pochodzących z przestępstw na kolejno uruchamiane rachunki bankowe podmiotów objętych śledztwem. Z pierwotnych rachunków środki te były następnie przekazywane na rzecz innych podmiotów gospodarczych powiązanych osobowo i kapitałowo z poprzednimi. Dalej pieniądze te były transferowane i inwestowane w różny sposób, co nadawało im pozory legalnego pochodzenia. Działania te dotyczyły nie mniej niż 79 474 754,96 zł i nie więcej niż 240 000 000 zł.

Kolejnym dwóm podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rola Krzysztofa G. polegała na podejmowaniu działań w ramach zatrudnienia w podmiocie gospodarczym prowadzonym przez Katarzynę K., podjęciu się pełnienia roli jedynego udziałowca i prezesa zarządu w spółce prawa handlowego o nazwie Kancelaria Prawna PROCULUS Sp. z o.o., na której rzecz wpływały środki finansowe wpłacane przez pokrzywdzonych, wytwarzaniu dokumentacji związanej z zaciąganymi przez pokrzywdzonych zobowiązaniami oraz na składaniu zeznań i kierowaniu do organów ścigania pism przedkładanych mu przez członków grupy zmierzających do utrudnienia postępowań przygotowawczych prowadzonych z związku z dokonanymi oszustwami.

Natomiast rola Marzeny R. polegała na prowadzeniu obsługi księgowej spółek zarządzanych przez członków grupy i wytwarzaniu w zakresie prowadzonej działalności nieprawdziwych i nierzetelnych dokumentów księgowo-finansowych. Występowała ona również jako udziałowiec i prezes zarządu spółek zaangażowanych w pośrednictwo finansowo – kredytowe i wytwarzała dokumentację związaną z zaciąganymi przez pokrzywdzonych zobowiązaniami.

Krzysztofowi G. przedstawiono ponadto zarzut udziału w 46 oszustwach dokonywanych w ramach grupy przestępczej oraz udział w przestępstwie prania brudnych pieniędzy. Natomiast Marzenie R. oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy przedstawiono zarzut trzech oszustw oraz wystawienia nierzetelnej faktury VAT za usługę pośrednictwa kredytowego.

Do chwili obecnej w niniejszej sprawie zarzuty ogłoszono zatem 15 osobom. Ponadto wobec kolejnej osoby sformułowano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ale nie ogłoszono go do chwili obecnej ze względu na ukrywanie się podejrzanej.