• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Stanowisko Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w kwestii naruszenia dóbr osobistych Gminy Wrocław przez kontynuatorów działalności klubów Go – Go Cocomo

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dotyczącego działalności klubów znanych pod nazwą Go – Go Cocomo.

Pozew w tej sprawie złożyła Gmina Wrocław. Wyrokiem z dnia 30 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał pozwanym zaprzestania w prowadzonej działalności gospodarczej (w formie klubów nocnych „GO – GO COCOMO” we Wrocławiu) naruszeń dóbr osobistych Gminy Wrocław w postaci dobrego imienia i wiarygodności wizerunku Miasta Wrocławia, poprzez zaprzestanie stosowania w tej działalności następujących praktyk:

  1. namawiania przechodniów przez pracowników pozwanych lub przez inne osoby wykonujące zlecenia na rzecz pozwanych, do korzystania z usług klubu „Passion” oraz klubu „Princess” we Wrocławiu,
  2. stałej sprzedaży alkoholu bez wymaganych prawem decyzji zezwalających na ich sprzedaż oraz posługiwanie się cofniętymi decyzjami zezwalającymi na sprzedaż alkoholu,
  3. zmiany nazw klubów „GO – GO COCOMO” na „Passion” oraz „Princess” we Wrocławiu, bez wyraźnej informacji w tej kwestii przy jednoczesnym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej klubu o zakończeniu działalności marki  klubów COCOMO, co w sposób oczywisty wprowadza w błąd,
  4. sprzedaży napojów, alkoholi i napojów alkoholowych za cenę rażąco zawyżoną.

            Wyrok ten zaskarżył pełnomocnik pozwanego „ KR3” Sp z o.o. i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2016 r., oddalił powództwo Gminy Wrocław w tym zakresie oraz zasądził od Gminy Wrocław na rzecz „KR3”  Sp z o.o. koszty procesu.

            Sąd Apelacyjny, pomimo że przyjął, że do wszystkich wskazanych zachowań doszło, to uznał, że nie stanowią one naruszenia dóbr osobistych Gminy. Zdaniem Sądu osobie prawnej nie przysługuje bowiem dobro osobiste w postaci wizerunku, które przysługuje jedynie osobom fizycznym.

            Prokurator Regionalny we Wrocławiu nie zgodził się z tym wyrokiem i stwierdzając, po analizie zagadnień prawnych, że Gminie Wrocław, jako osobie prawnej, przysługuje dobro osobiste w postaci dobrego imienia (renomy) skierował nadzwyczajny środek odwoławczy w postaci kasacji. W skardze kasacyjnej prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i nakazanie spółce KR 3 zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Gminy Wrocław, poprzez zaniechanie stosowania opisanych powyżej praktyk uznanych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za bezprawne i naruszające dobra osobiste Gminy.