• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Sprostowanie do materiału prasowego pod tytułem „Towarzyski układ Wąsika i Kamińskiego”, zamieszczonego w ogólnopolskim wydaniu dziennika „Gazeta Wyborcza” z dnia 23 lutego 2018 roku

Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował do Redakcji "Gazety Wyborczej" wniosek o zamieszczenie sprostowania dotyczącego materiału prasowego pod tytułem „Towarzyski układ Wąsika i Kamińskiego”, zamieszczonego w ogólnopolskim wydaniu dziennika z dnia 23 lutego 2018 roku,  następującej treści:

 „Prokurator Regionalny we Wrocławiu oświadcza, że żaden wniosek Aliny D. oraz jej obrońcy o przesłuchanie podejrzanej nie został zignorowany przez Prokuraturę. W czasie stosowania od dnia 30 stycznia 2017 roku środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania podejrzana Aliny D. była przesłuchiwania pięciokrotnie, w dniach: 31 stycznia 2017 roku, 7 kwietnia 2017 roku, 16 maja 2017 roku, 10 października 2017 roku, 10 stycznia 2018 roku. Podczas przesłuchania w dniu 16 maja 2017 roku podejrzana kategorycznie odmówiła składania wyjaśnień, odpowiedzi na pytania oraz odmówiła złożenia próbek porównawczych pisma ręcznego. W związku z powyższym od tego czasu przesłuchania podejrzanej odbywają się wyłącznie w celu ogłoszenia jej kolejnych, uzupełnionych postanowień o przedstawieniu zarzutów. W dniu 10 października 2017 roku Alinie D. ogłoszono m.in. nowy popełnienia przestępstwa przyjęcia wspólnie z Jakubem R. – byłym Zastępcą Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy oraz adwokatem Grzegorzem M. korzyści majątkowej w kwocie 31 410 000 zł, w związku z wydaniem decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie, pod przedwojennym adresem Chmielna 70. W dniu 10 stycznia 2018 roku Alinie D. ogłoszono m.in. kolejny zarzut korupcyjny przyjęcia wspólnie z Jakubem R. korzyści majątkowych w łącznej kwocie 12 344 981 zł, w związku z wydaniem 31 decyzji „reprywatyzacyjnych”, dotyczących 11 nieruchomości warszawskich.

Mając na uwadze podeszły wiek Aliny D. (79 lat) podkreślenia wymaga fakt, jest ona podejrzana o popełnienie przestępstw, których miała się dopuścić po ukończeniu 70 roku życia.

W ocenie Prokuratury ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w czasie stosowania wobec Aliny D. izolacyjnego środka zapobiegawczego podejrzana podejmowała próby bezprawnego utrudniania śledztwa.

Stan zdrowia Aliny D. jest na bieżąco monitorowany. Podejrzana od dnia 1 lutego 2017 roku znajduje się pod stałą opieką medyczną: lekarską i pielęgniarską, którą zapewnia Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu na terenie jednostki. Podejrzana nie zgłaszała żadnych dolegliwości zdrowotnych. Ponadto, w toku śledztwa była wielokrotnie badana przez lekarzy różnych specjalizacji oraz dwukrotnie przez biegłych z zakresu medycyny sądowej. Za każdym razem orzekano o braku medycznych przeciwskazań do osadzenia Aliny D. w warunkach tymczasowego aresztowania. Tym samym podejrzanej zapewniona została opieka medyczna adekwatna do jej wieku, stwierdzonych schorzeń i zgłaszanych dolegliwości.

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu powołała biegłego z zakresu medycyny sądowej, w celu stwierdzenia czy aktualny stan zdrowia Aliny D. (z uwzględnieniem zdiagnozowanych u niej schorzeń), uniemożliwia jej przebywanie w warunkach tymczasowego aresztowania. Treść opinii biegłego wskazuje, że aktualny stan zdrowia Aliny D. umożliwia jej przebywanie w warunkach izolacyjnych oraz nie stwarza poważnego niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia, o jakim mowa w art. 259 § 1 pkt 1 k.p.k.

Stan zdrowia Aliny D. był również zawsze brany pod uwagę przez sądy, które orzekały w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania. W tym zakresie postanowienia, w różnych składach, wydawały: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, Sąd Okręgowy we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy, Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny, Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny. We wszystkich orzeczeniach sądy uznawały, że zachodzą przesłanki do dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wobec Aliny D. przy braku przesłanek negatywnych, w tym związanych ze stanem zdrowia podejrzanej. 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, decydując się na przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku, w uzasadnieniu swojego postanowienia z dnia 25 stycznia 2018 roku stwierdził: „(…) w odniesieniu do sytuacji podejrzanej Aliny D., z uwagi na jej wiek i stan zdrowia, konieczne jest szersze odniesienie się do tej kwestii. Na okoliczności stanu zdrowia tej podejrzanej prokurator zasięgnął opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, którego opinię dołączył do wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Z dokumentu tego wynika, że w okresie 10 miesięcy tymczasowego aresztowania podejrzana była 12-krotnie badana przez lekarzy, były też w tym czasie przeprowadzane konsultacje specjalistyczne z zakresu neurologii, onkologii, ortopedii i psychiatrii. W konkluzji biegły stwierdził, że w chwili obecnej u podejrzanej nie występują schorzenia, które nie mogłyby być leczone przez więzienną służbę zdrowia, a ponadto, co najważniejsze, że takie leczenie w ramach tej służby zdrowia ma zapewnione. W świetle treści tej opinii, która jest pełna i jednoznaczna, oraz w związku z zasadą wynikającą z art. 115 § 4 k.k.w. w zw. z art. 209 k.k.w. brak jest podstaw do przyjęcia, że tymczasowe aresztowanie podejrzanej Aliny D. może skutkować poważnym niebezpieczeństwem dla jej zdrowia”.

W czasie stosowania wobec Aliny D. tymczasowego aresztowania Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nie podejmowała żadnych decyzji związanych z jej rozmieszczeniem na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wynika, że Alina D. nigdy nie była zakwaterowana w „piwnicznej celi pozbawionej światła dziennego”. Podejrzana przebywała w celi jednoosobowej w okresie od 1 lutego 2017 roku do 2 lutego 2017 roku albowiem była to w tym czasie jedyna wolna cela wyposażona w system monitoringu. W okresie od 2 lutego 2017 roku do 1 grudnia 2017 roku Alina D. przebywała w celi dwuosobowej. W okresie od 1 grudnia 2017 roku do 11 grudnia 2017 roku podejrzana przebywała w Areszcie Śledczym w Gdańsku, w związku z czynnościami przeprowadzonymi z jej udziałem w innej sprawie. Od 11 grudnia 2017 roku do chwili obecnej Alina D. przebywa w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, w celi dwuosobowej. Podejrzana nigdy nie była kwalifikowana do tzw. kategorii osadzonych niebezpiecznych. Z informacji uzyskanej z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu wynika nadto, że podejrzana regularnie korzystała ze spacerów, zasobów bibliotecznych i zajęć świetlicowych. Regularnie przekazywana była również tymczasowo aresztowanej aktualna prasa. Korzystała także z możliwości dokonywania zakupów na terenie Zakładu Karnego. W dniu 26 lutego 2018 roku przeprowadzono z Aliną D. konsultację psychologiczną. Od początku stosowania wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania przeprowadzono z nią 13 tego typu konsultacji.

Podejrzana nigdy nie skarżyła się prowadzącym postępowanie przygotowawcze na warunki w jakich przebywa – ani osobiście ani za pośrednictwem swojego obrońcy.  

Autorzy artykułu „Towarzyski układ Wąsika i Kamińskiego”, zawartych w nim informacji dotyczących postępowania przygotowawczego w żaden sposób nie weryfikowali poprzez kontakt z prokuratorami nadzorującymi śledztwo, w toku którego Alina D. ma status podejrzanej”.