• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Skuteczna kasacja w sprawie seksualnego wykorzystywania czwórki dzieci - małoletnich poniżej lat 15

Sąd Okręgowy w Opolu, wyrokiem z dnia 3 października 2017r. uznał oskarżonych - M.D. i Z.Z. za winnych popełnienia zarzucanych im zbrodni wielokrotnych gwałtów dokonanych na osobach małoletnich - trójki rodzeństwa w wieku od  4 do 7 lat oraz ich przyrodniej, 14 - letniej siostry.

W toku postępowania ustalono, że oskarżeni wykorzystywali sytuacje i zaufanie bezbronnych dzieci, które darzyły ich zaufaniem – jako przyjaciela rodziny oraz ojca jednej z pokrzywdzonych, często przebywali w domu rodzinnym dzieci i działając w brutalny sposób wielokrotnie doprowadzili małoletnich do obcowania płciowego.

Za czyny te sąd wymierzył oskarżonym kary: M. D - łączną wynoszącą 13 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności zaś wobec Z.Z. - karę łączną 12 lat pozbawienia wolności.

Prokurator dokonując oceny wyroku, uznał, iż kara wymierzona oskarżonym jest zbyt łagodna - z uwagi na fakt, iż czyny, jakich się dopuścili charakteryzują się bardzo wysokim stopniem szkodliwości społecznej, a także z uwagi na rodzaj naruszonego dobra w jaki godziły oraz ogromną krzywdę jaka została wyrządzona małoletnim, rodzaj ujemnych następstw i brak okoliczności łagodzących.                                                                                                                              

W złożonej apelacji wniósł o wymierzenie oskarżonym kary łącznej w wysokości 15 lat.

Środki odwoławcze w tej sprawie złożyli także obrońcy oskarżonych, domagając się ich uniewinnienia.

W wyniku ich rozpoznania, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 22 lutego 2018r. sygn. II AKa 389/17 utrzymał w mocy wyrok w zakresie kary wymierzonej oskarżonym.

Kasację na niekorzyść M.D. i Z.Z., na wniosek Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, wywiódł Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa procesowego, polegające na zaniechaniu dokonania przez sąd odwoławczy prawidłowej i wszechstronnej kontroli odwoławczej, nienależyte rozpoznanie uchybień podniesionych w zarzucie apelacji prokuratora i nie odniesienie się do wspierającej zarzut argumentacji w zakresie wymierzonych skazanym kar, co skutkowało niezasadnym utrzymaniem tej części wyroku Sądu Okręgowego w Opolu w mocy.

Prokurator Generalny zażądał uchylenia zaskarżonego orzeczenia z dnia 22 lutego 2018r. sygn. II AKa 389/17 i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2020r. sygn. VKK 80/19 Sąd Najwyższy uwzględnił kasację.