• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Sąd Najwyższy uznał zasadność dwóch kasacji Prokuratora Generalnego, wniesionych od wyroków Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 15 lutego 2017r. Wojciech Cz. został uznany za winnego popełnienia rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, tj. czynu z art. 280 § 2 k.k., za co wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolność.

Od wyroku tego apelację złożył m. in. prokurator, wnosząc ją na niekorzyść oskarżonego w zakresie wysokości orzeczonej kary, albowiem uznał, że jest ona rażąco łagodna.

Po rozpoznaniu środka odwoławczego Sąd Apelacyjny we Wrocławiu orzekł, że apelacja prokuratora nie zasługuje na uwzględnienie i wyrokiem z dnia 12 lipca 2017r. utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 15 lutego 2017r.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Prokurator Regionalny we Wrocławiu i wystąpił do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wywiedzenie kasacji na niekorzyść oskarżonego, wskazując, że sąd odwoławczy nie odniósł się do szeregu merytorycznych okoliczności podniesionych w środku odwoławczym prokuratora, rzutujących na niewłaściwy wymiar kary.

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny w kwietniu 2018r. skierował od tego orzeczenia kasację do Sądu Najwyższego. W złożonym środku prawnym zarzucił sądowi odwoławczemu rażące i mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów prawa procesowego, a to art. 433 § 1 i 2 k.p.k., art. 457 § 3 k.p.k. w zw. z art. 440 k.p.k., wskazując na zaniechanie przeprowadzenia prawidłowej kontroli odwoławczej, nienależyte rozpoznanie uchybień podniesionych w zarzucie apelacji prokuratora i nie odniesienie się do nich w uzasadnieniu orzeczenia.

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2019r. sygn. VKK 166/18 Sąd  Najwyższy, uznając kasację Prokuratora Generalnego za zasadną, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, przekazując jednocześnie temu sądowi sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Nadto w maju 2018r. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny skierował, na wniosek Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2017r., mocą którego zmieniono wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2017r., skazujący Ryszarda Ś. za wielokrotne doprowadzenie małoletniego w wieku lat 14 do obcowania płciowego w postaci odbycia z nim stosunków seksualnych i wymierzający mu karę 9 lat pozbawienia wolności. Sąd odwoławczy, rozpoznając apelację obrońcy oskarżonego, obniżył wymierzoną Ryszardowi Ś. karę  - do 7 lat pozbawienia wolności.

W kasacji Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny zarzucił rażącą niewspółmierność kary orzeczonej wobec oskarżonego Ryszarda Ś., będącą konsekwencją niewłaściwego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu apelacji obrońcy oskarżonego i uwzględnienia niesłusznych argumentów przemawiających za złagodzeniem kary, żądając uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2019r. sygn. VKK 168/18 Sąd Najwyższy  uznał kasację Prokuratora Generalnego za zasadną i uwzględnił jej żądania.