• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator skutecznie zaskarżył uchwałę nr LIX/300/05 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

W listopadzie 2017r. prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze nr LIX/300/05 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W złożonej skardze prokurator zarzucił aktowi prawa miejscowego - tj. uchwale Rady Miasta w Jaworze z dnia 30 listopada 2005r. naruszenie przepisów ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001r. r 72 poz. 474 ze zm.),w brzmieniu obowiązującym w dacie przyjęcia uchwały, tj. przekroczenie granic ustawowego upoważnienia zawartego w przepisach poprzez przyjęcie, że przyłączenie odbiorcy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne, mimo, ze ustawa nie przewiduje tego rodzaju obowiązku oraz przyjęcie, że osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, podczas gdy przepisy zrównują uprawnienia podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości z uprawnieniami podmiotu korzystającego z nieruchomości bez uregulowanego tytułu prawnego w zakresie możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci, a dalej korzystania z wody i odprowadzania ścieków.

Formułując powyższe zarzuty prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności kwestionowanej uchwały w części obejmującej przepisy: § 2  18 ust. 1, § 19 ust. 2 pkt 1 i § 2 pkt - jako istotnie naruszające przepisy ustawy.

Wyrokiem z dnia 13 marca 2018r. sygn. II SA/Wr 838/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podzielił stanowisko prokuratora w całości i unieważnił zaskarżoną uchwałę w części objętej skargą.