• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejny areszt dla członka grupy przestępczej

W dniu 14 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Adriana J., podejrzanego udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwo określane jako pranie brudnych pieniędzy. Jest to trzeci z podejrzanych w tej sprawie, wobec którego zastosowano areszt tymczasowy. W toku tego śledztwa dotychczas łącznie ośmiu  podejrzanym przedstawiono zarzuty.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu toczy się od marca 2016 r. W jego ramach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, poprzez podawanie nieprawdziwych danych w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych, pochodzących z popełniania czynów zabronionych.  

W toku postępowania ustalono podmioty, które w procederze pełnią rolę tzw. znikających podatników, to jest podmiotów nabywających paliwa od dostawców z Unii Europejskiej, a pozorujących dalszą sprzedaż do kolejnych podmiotów, pełniących w łańcuchu dostaw funkcję buforów i brokerów, przy czym rzeczywiste przemieszczanie towarów – oleju napędowego i benzyny przebiega w ten sposób, że paliwo kupowane w ramach WNT było po dopuszczeniu do obrotu na terenie kraju (po uiszczeniu podatku akcyzowego i opłaty paliwowej) bezpośrednio dowożone na stacje paliw odbiorców paliwa.

Przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 8 miesięcy do 5 lat, natomiast za czyn określany jako pranie brudnych pieniędzy, grozi kara pozbawienia wolności od 1 troku do lat 10. Ze względu na fakt, iż podejrzany działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i uczynił sobie stałe źródło dochodów z przestępczego procederu prania pieniędzy, czyn ten został zakwalifikowany w przypadku Adriana J. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k. Dlatego też ustawowe zagrożenie jest w tym przypadku podwyższone i za czyn ten wymierza się karę w wysokości powyżej dolnego ustawowego zagrożenia do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę, czyli do lat 15.