• Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

W dniach 14-15 marca 2018r. i 21-22 marca 2018r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonano czynności procesowe z udziałem kolejnych osób zatrzymanych w sprawach o sygn. RP I Ds. 41.2016 i RP I Ds. 9.2017, to jest siedmiu podejrzanych o przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Podejrzanym, tj. Karolinie J., Justynie P., Paulinie P., Sylwii R., Krzysztofowi N., Karolinie B., Angeli D., przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kk i z art. 286 § 1 kk w. zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w i inne. Wszyscy wyżej wymienieni podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyli obszerne wyjaśnienia, w których podali mechanizmy przestępczego działania pracowników wszystkich szczebli, w tym kierownictwa firm finansowych powiązanych z Europejską Grupą Finansową  Council SA.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Nadto na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, II Wydział Karny rozpoznał zażalenia obrońców i podejrzanego Marka K. na postanowienie Sądu z dnia 20 lutego 2018r. o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania wobec jednego z głównych podejrzanych w sprawie - Marka K. na dalszy czas powyżej 12 miesięcy - to jest do dnia 21 maja 2018r.. Obrońcy podejrzanego wnosili bowiem o uchylenie postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztowania, natomiast tutejsza Prokuratura Regionalna wniosła o utrzymanie postanowienia w mocy jako słusznego i zasadnego. Sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, z zastrzeżeniem, iż tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie z chwilą złożenia w terminie 21 dni od 19 marca 2018r. na konto sum depozytowych Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu kwoty 1 000 000 zł tytułem poręczenia majątkowego.  Postanowienie jest prawomocne.  

Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2018r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, II Wydział Karny rozpoznał zażalenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz obrońcy podejrzanej Katarzyny K. na postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2018r.  o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanej na dalszy czas powyżej 12 miesięcy - to jest do dnia 10 czerwca 2018r. z zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie z chwilą złożenia w terminie 21 dnia od 8 marca 2018r. na konto sum depozytowych Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu kwoty 300 000 zł tytułem poręczenia majątkowego. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zarzuciła postanowieniu Sądu Apelacyjnego błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że wobec podejrzanej Katarzyny K., przy istnieniu uzasadnionej obawy matactwa procesowego, wystarczającym dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego środkiem zapobiegawczym będzie tymczasowe aresztowanie z możliwością jego zamiany na poręczenie majątkowe w kwocie po 300.000 złotych podczas, gdy ustalone okoliczności faktyczne śledztwa oraz grożąca podejrzanej surowa kara pozbawienia wolności wskazują na konieczność dalszego stosowania wobec niej tymczasowego aresztowania, bez możliwości zamiany na inny środek zapobiegawczy. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zażalenia prokuratury i utrzymał w mocy postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2018r.